23/09/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Saipa Tehran

15:00

2 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

25

25

62

65

81

82

82

86

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن