16/09/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Mashinsazi Tabriz

17:00

2 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

3

33

39

52

68

90

93

94

94

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن