08/09/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Abadan

17:30

3 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

9

24

70

73

73

76

80

86

87

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن