09/09/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Padide Khorasan

15:15

1 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 38000

رخداد های بازی

27

27

59

61

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن