07/09/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Zobahan Isfahan

15:30

1 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 2060

رخداد های بازی

7

53

60

74

74

79

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن