02/09/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

2 : 3

هفته 13

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

4

25

47

69

85

87

88

91

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن