04/09/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 45000

رخداد های بازی

33

85

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن