12/08/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Foolad Khouzestan

16:45

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 1472

رخداد های بازی

60

61

76

76

82

91

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن