11/08/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Nasaji Mazandran

16:00

3 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

23

30

60

68

74

75

84

93

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن