11/08/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Pars Jonoubi Jam

15:30

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

32

58

60

74

91

91

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن