11/08/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:30

1 : 2

هفته 11

تعداد تماشاچی : 4841

رخداد های بازی

5

10

30

71

73

74

76

84

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن