13/09/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Zobahan Isfahan

16:15

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 23000

رخداد های بازی

16

37

44

45

55

56

64

85

88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن