03/08/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Mashinsazi Tabriz

16:30

0 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

23

23

29

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن