27/07/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

6

23

28

71

80

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن