05/07/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Sepahan Isfahan

20:30

0 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

19

26

27

32

40

42

60

76

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن