06/07/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Padide Khorasan

18:30

1 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 2500

رخداد های بازی

33

40

46

60

74

79

85

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن