06/07/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepidrood Rasht

18:30

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 852

رخداد های بازی

11

85

96

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن