01/07/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Teraktorsazi Tabriz

19:00

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Emam Reza

تعداد تماشاچی : 14000

رخداد های بازی

67

72

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
11
7
2
1
6

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

8
3
9
5
10

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 71 60
10 77 13
9 90 90
3
18
37
12
6
4
21
8

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

25
24
90
13
60