30/06/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Pars Jonoubi Jam

17:15

1 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 620

رخداد های بازی

4

31

48

64

67

71

75

90

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن