14/10/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Esteghlal Tehran

18:15

1 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Shahid Behnam Mohamadi

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

2

7

18

18

25

29

49

51

66

66

72

73

88

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن