08/06/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

20:15

1 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 450

رخداد های بازی

9

52

55

62

78

88

91

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 61 37
23 80 9
11 88 32
7
5
14
2
40
3
21
26

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
25
20
27
32
17
9
37
22

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37 84 16
11 73 20
32 58 8
70
42
77
22
7
2
29
4

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
5
15
20
16
23
6
1