08/06/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Padide Khorasan

19:00

1 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Zobahan

رخداد های بازی

41

41

41

54

55

61

67

81

85

85

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

18 86 7
10 81 60
21 91 13
3
11
37
5
12
9
6
8

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
23
25
13
19
60
7

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 63 20
26 46 69
7 74 77
99
14
17
2
4
61
12
6

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
77
5
24
21
3
69
20
1