08/06/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Mashinsazi Tabriz

19:25

2 : 1

هفته 6

تعداد تماشاچی : 35610

رخداد های بازی

32

47

49

60

64

91

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن