11/05/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

20:45

1 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

24

25

27

41

56

60

63

70

75

92

95

96

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 73 60
10 60 13
7 40 18
25
3
37
9
6
1
21
8

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

88
66
23
18
13
60
2

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 77 23
8 68 67
21 94 27
34
11
77
33
13
18
17
2

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
19
67
99
14
1
23