12/05/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Mashinsazi Tabriz

20:45

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

43

47

52

81

86

92

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن