05/05/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Teraktorsazi Tabriz

20:45

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Shahid Behnam Mohamadi

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

51

57

74

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 76 16
9 61 20
40
4
11
14
2
1
6
5
10

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
33
16

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 69 17
23 84 20
10 77 9
6
4
11
66
40
12
5
8

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

19
33
77
9
18
20
17