04/05/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

20:45

0 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Emam Reza

تعداد تماشاچی : 21000

رخداد های بازی

4

8

37

73

85

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 79 69
2 68 90
5 92 21
44
8
15
11
70
3
4
13

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
21
26
38
90
12
69
27
1

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 82 2
21 80 23
3
11
37
5
9
10
8

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
23
78
2