01/10/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepahan Isfahan

16:20

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

34

59

66

85

87

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 70 47
17
3
7 46 20
78
36
14
6 74 8
5
10
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
8
11
35
77
21
55
12
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 52 28
21
18
22
3
32
14
6
33 65 4
9
11

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
12
24
16
15
28
27
1
17