07/02/1397

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Padide Khorasan

17:00

0 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

24

44

67

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
31
1
92 91 30
11
3
7
23
21 72 19
9
28

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
22
37
19
17
24
30
74
29

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 74 44
6
99
9
10 69 40
56
16 46 77
26
7
1
18

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

77
44
12
40
23
70
37
48
66