07/02/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Khouzestan

18:00

3 : 3

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2550

رخداد های بازی

8

15

21

31

32

50

59

60

61

66

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27
5
6
77
4
17
25
80 74 16
31 29 14
70 80 24

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

99
14
30
24
40
16
34

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 79 4
29
8
61
6
9
22
30 60 19
11
14
27 63 20

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

2
77
4
20
19
17
23
18
25