22/01/1397

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Tehran

17:00

1 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 2014

رخداد های بازی

12

12

39

47

56

70

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
11
23
4
22
20 81 24
80 88 88
9
13
18

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
27
88
24
70

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 86 48
99
10
77 79 44
1
15
56
26
40
7

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

9
44
48
66
23
18
37
16
12