17/01/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Gostaresh Foulad

17:00

1 : 2

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 80

رخداد های بازی

7

10

17

20

27

89

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 77 77
6
99
9
10
1
15
18
56 39 37
16 58 40

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

77
37
48
44
12
40

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
27
99 71 22
1
25
70
16 49 8
90 52 9
6
4
30

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
9
34
22
40
80
26
14
24