18/01/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

17:00

0 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 19000

رخداد های بازی

22

52

52

77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
2
70
1
10
88 71 8
11
18
15
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
37
69
90
44
21
77
8

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
11
4
48 46 75
37
3
10 70 30
7
23
22
9 89 77

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
31
92
30
25
75
28
17
24