11/12/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

15:30

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

15

22

71

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
10
56 7 28
40
7
1
23
70 55 37
15
18

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

28
17
11
27
30
37
48
25
66

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
14
20 87 6
10 90 40
99
70
55
12 74 47
91

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
27
6
5
77
21
78
11
40