12/11/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Siah Jamegan

14:30

0 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

24

64

69

82

91

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
23
73
10 91 44
70
30
71 69 36
5
8
22 46 18
61

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
50
18
44
33
88
36

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
9
77
56
70 57 40
15
48 41 23
26
1

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
25
23
27
18
16
12
40