06/11/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

15:15

0 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

28

57

68

71

74

74

83

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 77 80
4
1
10
3
42 61 2
6
40
90
24
17

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
20
76
80
74
22
70
2

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47
8 25 16
3
14
20
91
55
5
99
77 61 10
21 80 11

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
16
70
12
36
78
11
6
10