28/10/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Gostaresh Foulad

15:30

1 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 25000

رخداد های بازی

61

66

66

74

83

87

95

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
99
9
77
1
18
56
26
40 47 44
7

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
48
28
23
70
27
12

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2 59 8
70
1
90 76 88
10 85 69
77
15
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

38
21
88
37
69
12
44
25
8