22/10/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Pars Jonoubi Jam

17:00

1 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

15

36

52

64

87

90

91

94

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
3
88 92 24
1
44
99
14
20 57 17
8 72 90
11
5

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

90
17
34
4
70
24
13

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
77
4 55 20
29
11
14
8
61
6
9 62 2
19 80 18

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

12
2
27
25
17
23
26
18
20