15/10/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 2

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

12

36

45

54

86

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
9
10 70 27
56
15
26
40 63 23
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
23
70
27
18
48
12

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20
13
99
10 80 9
33
4
2
66 79 23
7 76 88

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
1
23
21
70
88
69
9