15/10/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Abadan

14:30

1 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

46

57

58

62

67

84

84

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
12
5
29
8
61
6
9 60 19
17 77 14
11
23 46 4

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

2
77
4
19
14
34
26
18
27

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
77 59 75
31
11
4
3
7
23
21 85 92
22
9 65 17

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

92
10
5
75
19
28
17
24
25