08/10/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Sepidrood Rasht

14:30

2 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 610

رخداد های بازی

21

24

27

47

81

90

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20
13
6
10
88
7 59 66
4
1
23 66 9

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
66
69
9
21
18

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47
7 63 24
23
10 86 18
5
8
61
33
70
17

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

24
73
36
18
14
88