03/10/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

14:30

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 32000

رخداد های بازی

14

14

21

87

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
3
2
70 77 88
1
10 72 69
90
11
18
77 64 5
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
69
44
21
5
25
88

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
10
6
3
42
2
77
24
17 66 9

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
22
70
20
15
40
9