31/05/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Sepidrood Rasht

20:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

61

81

86

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 59 12
20
6
10
70
24
88 77 69
7
9 52 30
4
1

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
14
30
69
12
23
21
17

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
47 67 17
8
3
7
9
6
5
10 88 77
1
33

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
17
99
35
77
55
50
78