10/09/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Pars Jonoubi Jam

15:00

0 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

17

47

65

85

89

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 51 99
3
1
14
13
43 91 5
44
27 63 20
4
24
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

34
99
6
18
20
19
5

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
15
11
6 64 78
10 92 5
8
88
24
20
12
4

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
65
5
27
22
66
16
78
60