29/08/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Zobahan Isfahan

14:30

1 : 2

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

35

68

76

88

91

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 79 6
20 53 11
88
7 83 9
12
99
19
24
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

1
5
33
31
9
44
11
6
17

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
13
6
4
12 70 8
21 64 9
2
88
69 75 18
7
33

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

8
46
10
3
18
1
23
70
9