09/08/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Foolad Khouzestan

14:45

2 : 2

هفته 11

تعداد تماشاچی : 8100

رخداد های بازی

1

6

29

45

50

78

82

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 61 23
4
6
24 88 8
17
22
42
40
2
9 62 7
77

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
29
18
31
70
15
99
8

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
11
10
37
19 70 21
7
23
22
9 93 24
5

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
92
30
29
45
28
17
24
21