27/07/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Sepahan Isfahan

15:00

0 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 81 8
47
3
7
1
78
14 46 9
6
99
77 66 11

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
11
70
55
50
33
9
35

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
9 64 27
77 75 11
70
15
25 69 44
26
7
1

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
11
27
88
23