29/06/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

20:00

1 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Azadi

رخداد های بازی

12

64

77

90

93

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 60 9
20 64 27
88
7
33
12
11
6
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
1
24
31
9
44
5

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 64 16
4
22
20 82 6
24
7 85 9
18
88
14
90
21

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
2
5
19
13
70
16
9
17