23/06/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

20:00

2 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

25

60

60

69

71

79

81

95

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
3
7 58 55
50 66 8
11
1
9
14 74 10
5
99

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
8
35
77
70
55
12
6
10

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 88 70
11
4
1
10 78 17
3
42
6
2
77
24 76 23

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
17
70
32
99
8