02/06/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Naft Tehran

18:40

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1650

رخداد های بازی

70

92

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 69 78
9
6
10
8
20
12
4
60 82 2
88
24 82 65

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
15
26
78
27
66
40
65

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47 62 27
7
1
73
10 67 9
5
8
11
3
18
70

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
9
61
20
44